Algemene voorwaarden

Artikel 1: TAKKEN VAN SPORT.

Budocentrum Schuttersveld biedt de mogelijkheid om onder deskundige leiding de navolgende takken van sport te beoefenen: jiu-jitsu, judo, aikido en taekwondo. De kosten van de lessen en het tijdstip waarop deze worden gegeven zijn afhankelijk van de leeftijd. Zie hiervoor het inschrijfformulier.

Artikel 2: INSCHRIJVING.

Aanmelding geschiedt door invulling van de benodigde gegevens en ondertekening op het inschrijfformulier. Door de ondertekening verklaart het lid, of bij minderjarigheid diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene bepalingen. Bij inschrijving wordt de contributie verhoogd met een éénmalige bijdrage van € 5,00 aan administratiekosten. Alvorens tot inschrijving wordt overgegaan kan men desgewenst drie gratis proeflessen volgen. De lesgelden kunnen door het bestuur, na ruggespraak met de algemene ledenvergadering, tussentijds aangepast worden ten gevolge van de prijsontwikkelingen. Inschrijving voor de 15e dag van de maand wordt als een volledige maand gerekend.

Artikel 3: TIJDSDUUR LESSEN.

De tijdsduur van de lessen bedraagt voor alle sporten waar mogelijk één uur. Voor de actuele tijden verwijzen we u naar de site.

Artikel 4: GROEPSLESSEN.

Groepslessen kunnen in overleg met de leiding verzorgd worden.

Artikel 5: SPORTKLEDING.

Het dragen van gepaste sportkleding is tijdens de lessen verplicht. Voor beoefening van de budosporten geldt verplicht door de leiding voorgeschreven sportkleding binnen 3 maanden na inschrijving. In verband met de hygiëne is het niet toegestaan om in uw sportkleding naar het budocentrum te komen, maar dient u zich in de hiervoor bestemde ruimte zich om te kleden.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID LEDEN.

Het lid is verplicht zich te houden tot naleving van alle aanwijzingen van het personeel van het Budocentrum, ter bevordering van een goede en ordelijke uitvoering van de lessen. Het lid is aansprakelijk voor alle schade welke zal worden veroorzaakt door zijn of haar ongeoorloofd gedrag.

Artikel 7: GEDRAG.

In het Budocentrum dient orde, rust en hygiëne in acht te worden genomen. Het lid dat hinder of overlast veroorzaakt, of handelt in strijd met deze algemene bepalingen, kan door de leiding van het Budocentrum verwijderd worden. Budocentrum Schuttersveld is dan bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te doen ontbinden, onverminderd de betalingsverplichting van het lid. Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.

Artikel 8: UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID.

Budocentrum Schuttersveld erkent geen enkele aansprakelijkheid jegens het lid, of jegens derden indien het lid door zijn of haar schuld, opzet of ander ongeoorloofd gedrag zichzelf of anderen schade toebrengt, behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van het Budocentrum. Het Budocentrum is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen die door het lid of derden zijn meegebracht.

Artikel 9: SLUITINGSTIJDEN.

Tijdens de feestdagen en gedurende de sluiting in de zomervakantie vinden de lessen geen doorgang. Verzuimde lessen gedurende ziekte, feestdagen en vakantie kunnen niet ingehaald worden, behoudens bij langdurige ziekte of ongeval. In dat geval kan de contributie verplichting tijdelijk wordt opgeschort. Dit staat ter beoordeling van het dagelijkse bestuur. Voor het overige loopt de betalingsverplichting onverminderd door.

Artikel 10: CONTRIBUTIEBETALING.

Na inschrijving verbindt het lid zich voor minimaal 6 maanden aan deze overeenkomst en wordt de overeenkomst zonder tegenbericht stilzwijgend iedere keer met steeds 1 maand verlengd. Contributiebetaling vindt achteraf plaats over de afgelopen maand, en wordt alleen middels automatische incasso verwerkt. Zolang de contributie niet is voldaan, heeft het lid geen recht op deelname aan de lessen, wedstrijden, examens of welke andere activiteit die door Budo Schuttersveld wordt georganiseerd. (zie ook artikel 12).

Artikel 11: OPZEGTERMIJN.

Het lid kan de overeenkomst opzeggen, na het verstrijken van de verplichte looptijd, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en over de opzegtermijn is normaal het lesgeld verschuldigd, totdat de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 12: BONDSLIDMAATSCHAP.

Leden die judo, jiu-jitsu, aikido of taekwondo beoefenen zijn verplicht om lid te worden van de desbetreffende bond, indien zij wensen deel te nemen aan examens of officiële wedstrijden.

Artikel 13: KLACHTEN.

Eventuele klachten over de uitvoering van de sportlessen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld, op straffe van verval.

Artikel 14: GESCHILLEN.

Gevallen of geschillen waarin deze algemene bepalingen niet in voorzien worden, voor zover mogelijk, in onderling overleg opgelost.

Artikel 15: CONTRIBUTIEACHTERSTAND.

Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, ontvangt het lid na 3 weken een betalingsverzoek (1e herinnering extra kosten €1,50). Wordt vervolgens nog niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering (extra kosten €3,- ), waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd en zullen tenminste €23,- bedragen.

Artikel 16: VERBINDING ALGEMEEN.

Deze algemene bepalingen vervangen alle voorgaande algemene bepalingen en zijn voor ieder lid bindend vanaf 1 Mei 2019.

Algemene voorwaarden

Artikel 1: TAKKEN VAN SPORT.

Budocentrum Schuttersveld biedt de mogelijkheid om onder deskundige leiding de navolgende takken van sport te beoefenen: jiu-jitsu, judo en aikido. De kosten van de lessen en het tijdstip waarop deze worden gegeven zijn afhankelijk van de leeftijd. Zie hiervoor het inschrijfformulier. Elke extra sport kost €5,- p/mnd.

Artikel 2: INSCHRIJVING.

Aanmelding geschiedt door invulling van de benodigde gegevens en ondertekening op het inschrijfformulier. Door de ondertekening verklaart het lid, of bij minderjarigheid diens ouders of wettelijke vertegenwoordiger, akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene bepalingen. Bij inschrijving wordt de contributie verhoogd met een éénmalige bijdrage van € 5,- aan administratiekosten. Alvorens tot inschrijving wordt overgegaan kan men desgewenst drie gratis proeflessen volgen. De lesgelden kunnen door het bestuur, na ruggespraak met de algemene ledenvergadering, tussentijds aangepast worden ten gevolge van de prijsontwikkelingen. Inschrijving voor de 15e dag van de maand wordt als een volledige maand gerekend.

Artikel 3: TIJDSDUUR LESSEN.

De tijdsduur van de lessen bedraagt voor alle sporten waar mogelijk één uur. Voor de actuele tijden verwijzen we u naar de site.

Artikel 4: GROEPSLESSEN.

Groepslessen kunnen in overleg met de leiding verzorgd worden.

Artikel 5: SPORTKLEDING.

Het dragen van gepaste sportkleding is tijdens de lessen verplicht. Voor beoefening van de budosporten geldt verplicht door de leiding voorgeschreven sportkleding binnen 3 maanden na inschrijving. In verband met de hygiëne gelieve zich omkleden op locatie en niet met de sportkleding over straat.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID LEDEN.

Het lid is verplicht zich te houden tot naleving van alle aanwijzingen van het personeel van het Budocentrum, ter bevordering van een goede en ordelijke uitvoering van de lessen. Hij is aansprakelijk voor alle schade welke zal worden veroorzaakt door zijn ongeoorloofd gedrag.

Artikel 7: GEDRAG.

In het Budocentrum dient orde, rust en hygiëne in acht te worden genomen. Het lid dat hinder of overlast veroorzaakt, of handelt in strijd met deze algemene bepalingen, kan door de leiding van het Budocentrum verwijderd worden. Budocentrum Schuttersveld is dan bevoegd de overeenkomst onmiddellijk te doen ontbinden, onverminderd de betalingsverplichting van het lid. Restitutie van het lesgeld wordt niet verleend.

Artikel 8: UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID.

Budocentrum Schuttersveld erkent geen enkele aansprakelijkheid jegens het lid, of jegens derden indien het lid door zijn schuld, opzet of ander ongeoorloofd gedrag zichzelf of anderen schade toebrengt, behoudens opzet, grove schuld of nalatigheid aan de zijde van het Budocentrum. Het Budocentrum is niet verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging van eigendommen die door het lid of derden zijn meegebracht.

Artikel 9: SLUITINGSTIJDEN.

Tijdens de feestdagen en gedurende de sluiting in de zomervakantie vinden de lessen geen doorgang. Verzuimde lessen gedurende ziekte, feestdagen en vakantie kunnen niet ingehaald worden, behoudens bij langdurige ziekte of ongeval. In dat geval kan de contributie verplichting tijdelijk wordt opgeschort. Dit staat ter beoordeling van het dagelijkse bestuur. Voor het overige loopt de betalingsverplichting onverminderd door.

Artikel 10: CONTRIBUTIEBETALING.

Na inschrijving verbindt het lid zich voor minimaal 6 maanden aan deze overeenkomst en wordt de overeenkomst zonder tegenbericht stilzwijgend telkens met 1 maand verlengd. Contributiebetaling vindt achteraf plaats over de voorgaande maand, en wordt alleen middels automatische incasso verwerkt. Zolang de contributie niet is voldaan, heeft het lid geen recht op deelname aan de lessen, wedstrijden, examens of welke andere activiteit die door Budo Schuttersveld wordt georganiseerd. (zie ook artikel 12).

Artikel 11: OPZEGTERMIJN.

Het lid kan de overeenkomst opzeggen, na het verstrijken van de verplichte looptijd, met een opzegtermijn van één volle kalendermaand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden en over de opzegtermijn is normaal het lesgeld verschuldigd, totdat de overeenkomst is beëindigd.

Artikel 12: BONDSLIDMAATSCHAP.

Leden die judo, jiu-jitsu of aikido beoefenen zijn verplicht om lid te worden van de desbetreffende bond, indien zij wensen deel te nemen aan examens of officiële wedstrijden.

Artikel 13: KLACHTEN.

Eventuele klachten over de uitvoering van de sportlessen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld, op straffe van verval.

Artikel 14: GESCHILLEN.

Gevallen of geschillen waarin deze algemene bepalingen niet in voorzien worden, voor zover mogelijk, in onderling overleg opgelost.

Artikel 15: CONTRIBUTIEACHTERSTAND.

Bij het niet voldoen aan de gestelde betalingstermijn, ontvangt het lid na 3 weken een betalingsverzoek (1e herinnering extra kosten €1,50). Wordt vervolgens nog niet betaald dan volgt na 2 weken een 2e betalingsherinnering (extra kosten €3,-), waarin een uiterlijke termijn van betaling is opgenomen. Is binnen deze termijn niet betaald dan wordt de vordering ter incasso gegeven en is het lid, zonder nadere ingebrekestelling in gebreke. Hij is over contributie de wettelijke rente verschuldigd over iedere maand dat de betaling achterwege blijft. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het buitengerechtelijke kosten, welke op minimaal 15% van het betrokken bedrag worden gefixeerd en zullen tenminste €23,- bedragen.

Artikel 16: VERBINDING ALGEMEEN.

Deze algemene bepalingen vervangen alle voorgaande algemene bepalingen en zijn voor ieder lid bindend vanaf 1 Mei 2019.